Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de kleine promotionele kansspelen die georganiseerd worden door de VOF met beperkte aansprakelijkheid Ultra Eleven statutair gevestigd en kantoorhoudende te (4841 SC) Prinsenbeek, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 71308865.

1.2. Door deel te nemen aan het voetbalspel accepteert de deelnemer deze spelvoorwaarden. De spelvoorwaarden zijn te raadplegen op www.ultraeleven.nl of worden op verzoek toegezonden. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de bedingen in deze spelvoorwaarden, wordt dat gelijkgesteld met de rechtshandeling dat de deelnemer deze voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijst, waardoor hij niet wordt gezien als deelnemer. Wanneer deelnemer niet voldoet aan de spelvoorwaarden wordt hij uitgesloten van deelname aan het spel.

2. DEELNAME EN DEELNEMERS

2.1. Deelname staat open voor voetballiefhebbers woonachtig in Nederland. Deelname is uitgesloten voor leveranciers of sponsoren waarmee Ultra Eleven samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en de uit te keren prijzen.

2.2. Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten. Een deelnemer kan slechts eenmaal per uniek e-mailadres dan wel Google/Facebook account meedoen per actie, indien een actie uit meerdere afzonderlijke actiedagen- of weken bestaat dan kan de deelnemer aan elke actie eenmaal deelnemen.

2.3. Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de actie. Andere kosten komen naar redelijkheid voor de organisatie van Ultra Eleven.

2.4. Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven kan Ultra Eleven ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen. Ultra Eleven heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen. Daarnaast sluit Ultra Eleven ten alle tijden 18+ prijzen uit voor jongeren onder de 18 jaar.

2.5. Ultra Eleven heeft het recht om een deelnemer van de actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

2.6. Ultra Eleven kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

2.7. Ultra Eleven heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving (i) de spelvoorwaarden gedurende de actie te wijzigen en (ii) zonder opgave van reden het spel te staken of te wijzigen, zonder dat Ultra Eleven daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens deelnemer.

3. PRIJZEN

3.1. In het geval het spel aan te merken is als een loterij: De winnaars van de prijzen worden op een onpartijdige wijze geselecteerd. Deze selectie vindt pas plaats op de laatste actiedag, waarbij er voor een reeks aan acties geloot gaat worden wie de winnaars zijn. Dit betekent dat één deelnemer meerdere malen geloot zou kunnen worden.

3.2. In het geval het spel niet is aan te merken als bedoeld in artikel 3.1 gelden de prijsvoorwaarden die genoemd worden op de website van het betreffende spel.

3.3. Deelnemer heeft niet het recht om de prijzen bij Ultra Eleven in te wisselen voor geld of een andere prijs. De deelnemer accepteert de prijs dan ook in de staat waarin het zich verkeert. En is zelf belast met het halen van de prijzen wanneer deze zich bij derden bevinden. Wanneer de prijs een cadeaubon is, zal deze naar de winnaar worden toegestuurd. Eventuele kansspelbelasting en btw die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor de rekening van Ultra Eleven.

3.4. Bij deelname wordt aangegeven wanneer de prijswinnaar(s) worden bekend gemaakt. Prijswinnaar(s) kunnen genoemd worden op de site, facebook of andere (online) communicatiemiddelen. De prijswinnaar verkrijgt zijn prijs onder de ontbindende voorwaarde dat hij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Ultra Eleven worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden, maar zullen louter gebruikt worden voor publicaties die in relatie staan met de actie of toekomstige acties. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.

4. GEGEVENS

4.1. Door deel te nemen aan een actie geeft de deelnemer toestemming aan Ultra Eleven om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden, wanneer Ultra Eleven het nodig acht voor de organisatie van de actie en de uitkering van de prijzen.

4.2. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en het Privacy- en Cookie statement van Ultra Eleven is van toepassing verklaard tijdens deelname. Ultra Eleven kan de door haar verzamelde persoonsgegevens gebruiken om de deelnemer door middel van een nieuwsbrief of op andere wijze op de hoogte te stellen van producten of diensten die voor de Klant interessant kunnen zijn als de klant aangeeft dit op prijs te stellen. Indien de Klant hiertegen bezwaar heeft kan dit worden gemeld via info@ultraeleven.nl

5. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

5.1. Ultra Eleven is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Ultra Eleven niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Ultra Eleven in het leven roepen. Ultra Eleven is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Ultra Eleven is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt, wanneer deze kosten de redelijke kosten die een gemiddelde deelnemer hoort te maken voor deelname te boven gaan.

5.2. Ultra Eleven behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Ultra Eleven kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen, maar zal nimmer gehouden zijn tot een vervangende dan wel aanvullende schadevergoeding.

5.3. Ultra Eleven garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Ultra Eleven aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

6. KLACHTEN

6.1. Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Ultra Eleven georganiseerde acties, dan kan de deelnemer contact opnemen met Ultra Eleven middels het contactformulier en krijgt de desbetreffende persoon binnen twee weken reactie.

7. GESCHILLENBESLECHTING

7.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Wanneer zich een geschil voordoet met betrekking tot deze overeenkomst, zullen partijen zich inspannen om naleving van de overeenkomst te waarborgen en dienen zij zich in te zetten om tot een oplossing van het geschil te komen.

8. Spelvariant

8.1. Ultra Eleven gebruikt te allen tijden Livescore.com als bron voor de doorvoering van de punten.

8.2. Ultra Eleven gebruikt te allen tijden www.transfermarkt.nl als bron voor transfers. Deze transfers zullen op een aparte pagina vermeld worden.

8.3. Ultra Eleven loot op willekeurige wijze een winnaar voor de Ultra Cup, wanneer een duel in gelijke punten eindigt en ook de aanvoerders gelijke punten hebben.

8.4. Wanneer er een gelijke eindstand is in de Ultra League, zal de coach met de meeste punten in de laatste drie speelronde recht hebben op de prijs. Wanneer dit ook gelijk is, zal de voorgaande speelronde als meetpunt worden genomen.

8.5. Ultra Eleven behoudt altijd het recht tot aanpassing van teamnamen, wanneer deze niet toepasselijk zijn binnen het spel.


Laatste Nieuws